Tutkijatohtori/Postdoctoral Research Fellow (EmergentCommunity)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta hakee tutkijatohtoria Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaan EmergentCommunity-hankkeeseen ajalle 1.3.2022–28.2.2025.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii yliopistotutkija Eeva Puumalan johtama projekti “Coexistence and conflict in the age of complexity: an interdisciplinary study of community dynamics” (EmergentCommunity) ajalla 1.1.2021–31.12.2025. Hanke tuottaa monitieteisen analyysin rinnakkaiselon käytännöistä ja konfliktien kehittymisestä sosiaalisesti monimuotoisissa kaupunkiympäristöissä Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa (https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/coexistence-and-conflict-age-complexity-emergentcommunity; https://societalsustainability.fi/rinnakkaiselo-ja-konfliktit-monimuotoisissa-yhteiskunnissa/?lang=fi). 

EmergentCommunity-hankkeen perusta rakentuu etnografian varaan, mutta tuotettuja havaintoja ja tulkintoja syvennetään tutkimalla ihmisten merkityksenantoprosesseja ja moninaistumisen sekä siihen liittyvän erilaisuuden havaitsemisen ja ristiriitojen herättämiä affektiivisia reaktioita ja tunnekokemusta. Monimenetelmäisen otteensa avulla hanke tuottaa tutkimustietoa siitä, miten affektiiviset orientaatiot heijastuvat yhteisösuhteiden muodostumiseen arkielämän tilanteissa ja kohtaamisissa. Tässä työssä hankkeessa hyödynnetään virtuaaliympäristöjä ja immersion aikaisia reaktioita tunnekokemuksen muodostumisen tutkimuksessa. Monitieteisen yhteistyön avulla pyrimme paremmin ymmärtämään sitä, miten erilaisuutta havaitaan ja sitä merkityksellistetään sosiaalisesti monimuotoisilla kaupunkialueilla.

Projekti sijoittuu Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskukseen, joka toimii Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Samassa tiedekunnassa toimii myös Human Information Processing (HIP) -laboratorio (https://research.tuni.fi/hiplab/), jonka tutkimusyhteisön kanssa valittu hakija voi toimia yhteistyössä ja verkostoitua. 

Tehtävä

Tutkijatohtorin tehtävänä on tutkia affektiivisia reaktioita ja orientoitumista sekä näiden yhteyttä tunnekokemuksen muodostumiseen ja toimintaan. Yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa hän tarkastelee affektiivisten reaktioiden yhteyttä subjektiivisiin merkityksenantoprosesseihin. Tutkimus perustuu fysiologisiin rekisteröinteihin, tarkkaavaisuuden seurantaan sekä käyttäytymisen havainnointiin. Aineistonkeruu tullaan suorittamaan samalla, kun osallistujat katsovat etnografisen tutkimuksen perusteella luotuja 360-videoita. Videoilla kuvataan arkista kaupunkiympäristöä ja sen sosiaalista dynamiikkaa. 

Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus osallistua tutkimuksen suunnitteluun 360-videoiden konseptoinnissa ja vaikuttaa omalta osaltaan aineistonkeruun fokukseen ja toteuttamiseen. Lisäksi valittavalla henkilöllä on mahdollisuus valita oman tutkimuksensa painotukset ja kehittää niitä eteenpäin EmergentCommunity-hankkeen tavoitteiden puitteissa.

Tehtävään kuuluu aineistonkeruuta hankkeen kolmessa kohdemaassa. Aineistonkeruuta suoritetaan yhdessä muun tutkimusryhmän kanssa niin, että valittavalla henkilöllä on mahdollisuus keskittyä oman erityisosaamisensa kehittämiseen ja syventämiseen. 

Aineistonkeruun ohella tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu tiedonkeruu ja analyysi, korkeatasoinen akateeminen julkaisutoiminta, osallistuminen säännöllisiin projektikokouksiin ja tutkimustulosten esittäminen oman alansa seminaareissa sekä akateemisissa konferensseissa. 

Tehtävään valittavalta edellytetään 

Tampereen yliopiston yleisten kelpoisuusvaatimusten mukaan tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta. Lisäksi hakijalta odotetaan tutkimuskokemusta tunnereaktioiden mittaamisesta, fysiologisista rekisteröinneistä (ihon sähkönjohtavuus, syke) ja niiden analyysistä ja katseenseurannasta.

Hakijalla tulee olla erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot ja hänen on kyettävä työskentelemään itsenäisesti ja harjoittamaan riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Tehtävään valittavan odotetaan osoittavan kiinnostusta ja motivaatiota monitieteisessä tutkimusryhmässä ja -ympäristössä toimimiseen. 

Hakijalla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito. Lisäksi eduksi katsotaan, mikäli hakija hallitsee kiitettävästi tai hyvin yhden tai useamman seuraavista kielistä: suomi, ruotsi ja ranska. 

Palkkaus

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakemus tulee jättää englanniksi ja siihen tulee liittää seuraavat liitteet:

(1) CV ilman julkaisuluetteloa (max. 2 sivua)

(2) Suomen Akatemian mallin mukainen (linkki malliin) julkaisuluettelo, johon tulee merkitä korostettuna 5 haettavan tehtävän kannalta keskeisintä julkaisua

(3) motivaatiokirje (max. 2 sivua), jonka tulee sisältää: 

  • lyhyt kuvaus aiemmasta tutkimuskokemuksesta (ml. akateemiset verkostot ja mahdollinen monitieteinen yhteistyö)
  • selvitys aiemman tutkimuskokemuksen merkityksestä haettavan tehtävän kannalta
  • selvitys, miten monitieteisessä tutkimusryhmässä toimiminen edesauttaisi hakijan tutkimusuran kehittymistä

(4) kirjoitusnäyte, josta käy ilmi hakijan tieteellisen ajattelun taso: joko luku väitöskirjasta tai julkaistu tieteellinen teksti (mikäli kyseessä on yhteiskirjoitettu teksti, selvitys hakijan omasta panoksesta)

(5) kahden suosittelijan yhteystiedot


Hakemus tulee jättää viimeistään 13.12.2021 klo 23:59 (UCT+3:00) yliopiston sähköisellä lomakkeella. Kärkihakijoiden haastattelut järjestetään viikoilla 3-5.


Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistotutkija, EmergentCommunity-hankkeen johtaja Eeva Puumala, puh. 050 318 6758, eeva.puumala(at)tuni.fi.

Lomakkeen teknisissä ongelmissa yhteys rekrytointi@tuni.fi

****

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Faculty of Social Sciences in the Tampere University invites applications for a Postdoctoral Research Fellow for a fixed term of up to 3 years, starting as of 1 March 2022. 

The project “Coexistence and conflict in the age of complexity: an interdisciplinary study of community dynamics” (EmergentCommunity) at the Tampere University will run from January 2021 to December 2025 (for more information, see: https://societalsustainability.fi/emergentcommunity/; https://www.tuni.fi/en/research/coexistence-and-conflict-age-complexity-emergentcommunity). The project is funded by European Research Council (ERC Starting Grant 2020) and led by university researcher Eeva Puumala. 

EmergentCommunity provides a multi-method and multi-level analysis of community relations in socially mixed urban neighbourhoods in Finland, France, and Sweden. The project builds on ethnographic fieldwork on everyday relations and community dynamics, after which it moves to deepen ethnographic understanding with the study of how people perceive and orient to diversity and its consequences and respond to them affectively. Overall, the project generates knowledge about the development of everyday relations and community dynamics in times of increasing diversification that is often accompanied with segregation and polarisation in the urban space.

The project EmergentCommunity is hosted at the Tampere Peace Research Institute, Faculty of Social Sciences, Tampere University. The faculty is also a home to the Human Information Processing Laboratory (HIP, https://research.tuni.fi/hiplab/) with which the selected candidate can network and collaborate. The Tampere University is an internationally renowned research-led university and one of the few in the world to specialize in social sciences (more information on Finland and Tampere). 

Position

The Postdoctoral Research Fellow will study affective reactions and orientation and their connection to the development of emotional experience and behavioural observations. Together with the research team, the selected candidate will reflect on the connections between affective orientations and subjective processes of meaning-making. For the study, participants’ physiological responses will be measured, and eye-tracking will be done while they are viewing 360-degree videos that are based on ethnographic data. The environments will depict mundane urban environments and their social dynamic.

The selected candidate can participate in the conceptualization of the 360-degree videos and influence the focus of data collection regarding their own field. In addition, the selected candidate can determine the emphasis of their own research within the scientific scope of the EmergentCommunity project. 

The selected candidate is involved in collecting data in all three countries. Data collection will be carried out in collaboration with the multidisciplinary research team in a way that the selected candidate can focus on deepening their expertise in their own field. 

The Postdoctoral Researcher Fellow’s duties include data gathering and analysis, high level academic publishing, participation in regular team meetings and presenting research at seminars and academic conferences. A successful candidate is expected to show interest and enthusiasm towards working in an interdisciplinary team, while representing their own discipline. 

Qualifications 

The selected candidate must hold a PhD degree in a relevant field. A successful candidate is expected to have research experience in studying affective responses, in measuring and analyzing physiological responses (skin conductance, heart rate) and in eye tracking. 

The selected candidate must have the ability to conduct independent, high-quality scientific research. The candidate should have excellent analytical and methodological skills and be able to work both independently and collaboratively as part of a multidisciplinary research team. 

The position requires excellent skills in written and oral English. A command of French, Finnish or Swedish is considered an asset. 

Salary and probationary period

The salary of the Postdoctoral Research Fellow will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition to the basic salary, supplementary salary will be paid according to the personal performance, depending on the appointee’s qualifications and experience. At commencement, the monthly salary will typically range between 3100–3550 €. The post is subject to a six-month probationary period.

The application process

The following documents should accompany your application: 

(1) CV (excluding publications, max. 2 pages)

(2) numbered list of publications compiled according to the Academy of Finland guidelines. Please indicate your five most important publications.

(3) motivation letter (max. 2 pages) consisting of 

  • a brief description of previous research experience (including academic networks and interdisciplinary collaborations)
  • the relevance of previous research experience to this position
  • a brief statement of how working in an interdisciplinary research team would benefit developing your research profile and advance career development.

(4) writing sample that illustrates the level of your academic thinking: either a chapter from your PhD thesis or a published scientific article (if coauthored, an explanation of your own contribution)

(5) Contact information for two referees

Applications should be written in English and submitted electronically via the Tampere University’s electronic recruitment system by on December 13 2021, 23:59 (UCT +3:00). The interviews of the top candidates will be held during weeks 3-5.

Enquiries

For further information on the position please contact the EmergentCommunity PI Eeva Puumala, eeva.puumala(at)tuni.fi, p. +358 50 318 6758.

In technical problems please contact rekrytointi@tuni.fiApplication period starts: 2021-10-15 13:30Application period ends: 2021-12-13 23:59

Share