Työterveyshuollon ja työlääketieteen professorin määräaikainen tehtävä

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana työterveyshuollon ja työlääketieteen professorin määräaikainen tehtävä. Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi. 

Tehtävä

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri on tutkimuspainotteinen ja lisäksi siihen liittyvä opetustehtävä painottuu sekä lääketieteen perusopetukseen että jatko-opetukseen. Valittavan henkilön odotetaan tuottavan uutta lääketieteellistä tietoa työikäisten ja erityisesti työssäkäyvien terveydestä ja työkyvystä sekä niiden edistämisestä. Keskeisiä tutkimuksen painopistealueita ovat mm. työkyvyttömyyden ehkäisy, työhön liittyvien sairauksien, mukaan lukien ammattitautien, diagnostiikka ja ehkäisy sekä työterveyshuollon menetelmien kehittäminen ja arviointi.

Professorin odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä.

Edellytämme

Tehtävään valittavalta edellytetään lääketieteen tohtorin tutkintoa (LT tai LKT), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa professorilta edellytetään dosentin arvoa; tunnustettua asemaa omalla tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa; monipuolista osallistumista opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä riittävää opetuskokemusta. 

Työterveyshuollon ja työlääketieteen professorin tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä työterveyshuoltoon ja työlääketieteen alan tai työlääketieteelliseen diagnostiikkaan, jotka osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella. Tehtävä perustuu työterveyshuollon osaamisalueisiin mm. epidemiologiaan, toksikologiaan ja kliiniseen työlääketieteeseen. Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 8 - 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakuaika päättyy 8.9.2019 klo 23.59, ja hakemus tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä.

Hakemukseen on liitettävä:

  • ansioluettelo (CV)
  • lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista ja -toiminnasta
  • julkaisuluettelo, johon on merkattuna 20 merkittävintä julkaisua 
  • selvitys opetusansioista (opetusportfolio). 

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen paivi.peltonen@tuni.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi
 Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Jukka Uitti,  p. 050 318 7359, jukka.uitti@tuni.fi

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa:
 
 HR Partner Päivi Peltonen p. 040 5639729, paivi.peltonen@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 01.08.2019 08:00Hakuaika päättyy: 08.09.2019 23:59