Käsikirurgian tenure track -professorin tehtävä

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana käsikirurgian tenure track -professorin tehtävä. Tehtävä on osa-aikainen (50%) ja se täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Tehtävä

Tenure track -professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Käsikirurgian tenure track -professori vastaa osaltaan alansa perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä tutkimuksesta.  Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukainen sivu-/rinnakkaisvirka on työsuhteen alkaessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. 

Tenure track -professorin odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (LT tai LKT tai vastaava ulkomainen tutkinto), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa kliinisen lääketieteen alan tenure track -professorilta edellytetään dosentin arvoa; kyseisen alan erikoislääkärin tutkintoa, omaa tunnustettua asemaa tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus.

Käsikirurgian tenure track -professorin tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, joka osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon tenure track -professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tenure track professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakuaika päättyy 6.10.2019 klo 23.59, ja hakemus tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä.

Hakemukseen on liitettävä:

  • ansioluettelo (CV)
  • lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista ja -toiminnasta
  • julkaisuluettelo, johon on merkattuna 20 merkittävintä julkaisua 
  • selvitys opetusansioista (opetusportfolio). 

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen paivi.peltonen@tuni.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa:
 
 HR Partner Päivi Peltonen p. 040 5639729, paivi.peltonen@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 02.09.2019 09:00Hakuaika päättyy: 06.10.2019 23:59